1. จุดประสงค์ท่านต้องการให้เราสืบข้อมูลเรื่องใดชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ  ทั้งหมด ให้เราทราบ ทั้งนี้เราจะได้วางแผนการทำงานได้อย่างรอบครอบ

2. ตกลงราคาการว่าจ้างให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย

3. ทำสัญญาว่าจ้าง  และบันทึกข้อตกลงในการว่าจ้าง

4. การนัดหมาย  ท่านสามารถนัดหมายให้เราไปพบ หรือท่านมาพบเราได้ที่บริษัทแล้วแต่ ความสะดวก

5. ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการเปิดเผยตัวเองท่านสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทาง  เช่นทางโทรศัพท์  อีเมล์  ไลน์

7. ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดี

8. การชำระเงิน  ท่านต้องจ่ายค่ามัดจำในการว่าจ้างส่วนหนึ่งก่อน  เราจึงจะเริ่มทำงานให้โดยชำระเป็นเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีบริษัทก็ได้ครับ