- สืบทรัพย์สินเพื่ออายัดกรมบังคับคดี

- สืบรถหาย

- สืบเบื้องหลัง  ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า  หรือผู้ร่วมลงทุน

- สืบทรัพย์สินสูญหาย