• - สืบหาที่มาของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
  • - สืบประวัติเบื้องหลัง  ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า  หรือผู้ร่วมทุน
  • - สืบทรัพย์สินสูญหาย
  • - สืบหาข้อมูล  ยุทธวิธี  ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทางการค้า
  • - สืบผู้บริหาร  หรือ  พนักงานในองค์กรทุจริต
  • - สืบหาหลักฐานเพื่อสู้คดี  หรือฟ้องคดีต่าง  ๆ
  • - ติดตามพนักงานในองค์กร  หรือหน่วยงานรัฐ  ถ่ายรูป  ถ่ายวีดีโอ เป็นหลักฐาน